سایت تخصصی مهندسی پزشکی تبریز

تخصصی ترین سایت مهندسی پزشکی غرب ایران

آخرين عناوين

جواب سوالات 34 تا 37

نوشته شده در پنجشنبه 29 خرداد 1393 ساعت 17:9 توسط فرزاد حسینی

این سوالات از پروژه ها اومده . من جوابها رو که توسط دوستان ارسال شده در اینجا قرار میدم . پروژه آقای حسن زاده و فرشیدی رو هم بصورت پی دی اف میزارم استفاده کنید .

 

فایل :

 http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=bffec800513b5ba5bc251024f4f3b9d2

 

پاسخ سوالات توسط مهذب نیا و یوسفیان

1-منظور از تبدیل فوریه چیست و به چه صورت پیاده سازی می شود؟

درقرن 19 ميلادي،يكرياضي دانفرانسويبهنامجوزففوريهنشاندادكههرتابعمتناوبراميتوانبرحسب مجموعنامتناهيازتوابعپايهسينوسيوكسينوسيوياتابعنماييمتناوبمختلطنوشت. سالهابعدازكشف اينخاصيتشگفتانگيزتوابعمتناوب،اينايدهتحتعنوانتبديلفوريهبهسايرتوابعنيزتعميمدادهشد.

تبديلفوريهسيگنالپيوستهدرزمان (x(tبهصورتزيربدستميآيد:

 

2-مشکلات تبدیل فوریه چیست و راه حل مناسب آن چگونه است؟

تبديلفوريهتنهابيان كنندهايناستكهفركانسfدرسيگنال مورد نظر وجود دارد یا خیراماهيچنوعاطلاعاتيدرموردبازهزمانيمتناظرباپديداريآنفركانسدراختيارنميگذارد. بهبيانديگر،يكفركانسغالب،صرفنظرازاينكهدرچهزمان هایی در سیگنال ظاهر شود حاصلانتگرالرابهيكميزانتحتتأثيرقرار مي دهد.این نکته ناکارامدی تبديلفوريهرادرآناليزسيگنالهاييكهفركانسمتغيردارندنشانمي دهد. برايآشناييبيشترباكاركردتبديلفوريهوضعفآندرمشخصسازيموقعيتزمانيفركانسهايموجوددر سیگنال دو نمودار زیر را مشاهده فرمایید.همانطور که مشهود است تبدیل فوریه ی دو سیگنال که از نظر زمانی اصلا به هم شباهت ندارند و تنها فرکانس غالب مشابه با هم دارند، تقریبا شبیه به هم است بنابر این تبدیل فوریه هیچ اطلاعاتی در مورد محور زمانی در اختیار ما قرار نمی دهد.


برای رفع این مشکل سادهترينايدهايكهبهذهن ميرسدايناستكهميتوانبخشكوتاهيازيكسيگنالناايستاراايستافرضنمود. بنابراينميتوان باپنجرهكردنسيگنال،بخشيازسيگنالكهقراراستايستافرضشودرااستخراجنمود.که دقیقا این کار توسط تبدیل فوریهی زمان کوتاه انجام می شود.

 

3-مشکلات تبدیل فوریه ی زمان کوتاه چیست؟رابطه ی بین دقت در حوزه ی زمان و فرکانس به چه صورت است؟

درتبديلفوريهزمان- كوتاه،طولپنجرهمورداستفادهمتناهياستكهسببكاهشرزولوشنفركانسيميگردد. بدينساندراین  تبديلدقيقاًنميدانيمچهمؤلفهفركانسيدرسيگنالموجوداستبلكهتنهايكمحدودهخواهيمداشت. لذابهدليلمحدودبودنطولپنجره،رزولوشنفركانسيتبديلفوريهزمان- كوتاهبهتريننخواهد بود.

هرچهطولپنجرهمورداستفادهبزرگترباشد،بهسمتتبديلفوريهپيشميرويم.بنابراينباانتخابپنجرهزمانيبزرگ،رزولوشنفركانسيافزايشمي يابددر صورتی که دقت(رزلوشن)زمانييكپنجرهبزرگكم است و بر عکس.

 

 

4- منظور از تبدیل هیلبرت چیست و به چه صورتی پیاده سازی می شود . چند نمونه از کاربردهای آن را بیان کنید .

درریاضیات ، تبدیل هیلبرت، عملگری خطی است که بر تابعی همچون (u(tعمل کرده و [(H[u(tرا نتیجه می‌دهد. در پردازش سیگنال از تبدیل هیلبرت برای یافتن  سیگنال های تحلیلی یک سیگنال استفاده می‌شود.

آن در تشخیص و تجزیه و تحلیل نادرست اولیه  سیگنال ECG و نیز در مقايسه تنوع ضربان قلب و جريان خون بيماران در طي عمل جراحي

 

 

 

 همین هارو از سمینارها مشخص کرده برای همین از اضافه نوشتن پرهیز کردیم .

 

 


 

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 684 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

سوالات شبکه های عصبی

نوشته شده در یکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 21:2 توسط فرزاد حسینی

با سلام

 

با تشکر از استاد محترم دکتر حقی پور که این نمونه ها را در اختیار دوستان قرار دادند .

 

دوستان در آخر سوالات ( بعد از سوال 41 ) چند تا از موضوعات مرتبط با سمینارها آورده شده . که قبلاً توسط استاد سوال های آنها مطرح شده لطفا دوستان محبت کنند جواب سوال مرتبط با سمینارشون

 

که در اینجا در بین سوالات هست و برای بنده نفرستادن. بفرستن تا برای دوستان دیگه خودتون در سایت قرار بدیم .

 

تعداد سوالات کلا 42 تاست .

 

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=fa55ae44e61f8208dcbfce7500716d23

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=014a5dcad4fbdd19f5842765972dc7cd

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=f340eab2429d629ab235f4ca449c201b

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=654b4b1ea48518ab5b115ebe2e71a83e

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=652da4633c0915a7294c8f8aa3c0cf07

 

رمز فایل های قبلی رو هم از بنده بپرسید یا در وایبر پیام بدید براتون ارسال کنم یا اس ام اس کنید .

 

با تشکر - خوش لحن

 

 

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 709 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

فایل های شبکه های عصبی

نوشته شده در شنبه 24 خرداد 1393 ساعت 0:39 توسط فرزاد حسینی

با سلام و عرض ادب

 

دوستان فایل های رسیده شبکه های عصبی در زیر آمده. فایل هایی که نزاشتیم یعنی یا سی دیشون کار نکرده یا فایل ندادن. که امیدوارم دوستان سریعتر برای ما ارسال کنن .

فردا سوالات نمونه برای امتحان  ار استاد انشاله می گیرم . هنوز به من ندادن.

در مورد جزوه های تقدیمی تمامی جزوات همان جزوه های ترم های قبل اساتید محترم. فقط اسلاید 9 درس بیواینسترومنت در جزوه اش نیست . میتونید جزوات بخونید و 20 بگیرید.

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=fc64d0f79c7b68ab285a068e506a6d98

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=630eaefa3d74fb2db0ea32babb3c32d4

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=41b942db82f6b1969e839db6f7123d0f

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=41b942db82f6b1969e839db6f7123d0f

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ef38cf85d284b35b5fe9b95585fe6dba

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=2629f3b436b375470b908a74239bf188

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=24ff3e564cca5cc7dcc396b2fdb3fee3

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=2c09819e0ab82ed0a0c928a79834fe2d

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ecd07eac5b18cbd4b094f70818fab541

 

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 633 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

پروژه های شبکه های عصبی و پردازش سیگنال دیجیتال

نوشته شده در یکشنبه 07 ارديبهشت 1393 ساعت 13:58 توسط فرزاد حسینی

با عرض سلام مجدد

 

به اطلاع می رساند تمامی دوستانی که دو درس شبکه های عصبی و پردازش سیگنال دیجیتال را با جناب آقای دکتر حقی پور برداشته اند باید پروژه های خود را به همراه

معرفی همگروه در قسمت انجمن - درس مورد نظر وارد نمایند . در غیر اینصورت پروژه ای برای تعریف نخواهند داشت و نمره پروژه این دسته در پایان ترم لحاظ نخواهد گردید .

( از پروژ ها و گروه ها پرینت برای استاد گرفته خواهد شد ) .

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 795 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

جزوات با قیمت های جدید

نوشته شده در یکشنبه 07 ارديبهشت 1393 ساعت 13:55 توسط فرزاد حسینی

با سلام

 

احتراماً قیمت های جدید جزوات را برای شما عزیزان در سایت قرار می دهیم .

 

 

جزوات دروس مختلف مهندسی پزشکی :

ردیف

عنوان جزوه

تعداد صفحات

ویراست

قیمت

1

بیواینسترومنت

132

ویراست دوم

چاپ سیاه و سفید 17000 تومان

2

آناتومی

84

ویراست دوم

چاپ سیاه و سفید 16000 تومان

3

فیزیولوژی

85

ویراست دوم

چاپ سیاه و سفید 15500 تومان

4

شبکه های عصبی  ( تایپ شده تا تاریخ 6/2/93 )

-

ویراست اول

چاپ سیاه و سفید هز صفحه 250 تومان

جزوات ترم 2 : دروس مباحث ویژه 2 ( فوتونیک )

پردازش سیگنال های عصبی ،

مدلسازی سیستم های بیولوژیکی

 

 در هر درس قیمت هر صفحه 250 تومان می باشد .


خرید از سایت : www.bioelectroni.sub.ir     و یا تماس با تلفن : 09144102398 حسینی

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 688 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

تشکیل انجمن مهندسی پزشکی دانشگاه

نوشته شده در یکشنبه 07 ارديبهشت 1393 ساعت 13:52 توسط فرزاد حسینی

با سلام

 

احتراماً به عرض می رساند دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تبریز بصورت رسمی انجمن مهندسی پزشکی خود را بصورت مستقل تاسیس می نماید .

 

امید است تا با یاری شما عزیزان دانشجو و همکاری اساتید مجرب واحد بتوانیم انجمنی پویا ، هدفمند و برنامه ریز برای آینده شغلی و حرفه ای و تحصیلی

 

شما عزیزان باشیم .

 

 

 

 

 با تشکر از مدیریت محترم گروه دکتر حقی پور

                                                                                                                                                              

                                       مدیریت سایت

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 602 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

جزوه جدید رایگان مدلسازی سیستم های بیولوژیک

نوشته شده در پنجشنبه 04 ارديبهشت 1393 ساعت 13:31 توسط فرزاد حسینی

با سلام

جزوه ای تازه با فرمت pdf برای شما عزیزان آماده کردیم که می توانید این جزوه کامل را از انجمن - قسمت کتاب ها دانلود بفرمایید .

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 636 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

جلوکشیدن زمان امتحانات پایان ترم

نوشته شده در شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 19:31 توسط فرزاد حسینی

با  سلام خدمت دوستان

 

طی آخرین صحبتی که با مدیر گروه و استاد محترم جناب آقای حقی پور داشتیم برای تغییر زمان امتحانات باید کارهای زیر انجام شود .

 

1- تمامی دانشجویان در هر دو گروه با تغییر زمان امتحانات موافق باشند .

2- نیز تمامی دانشجویان محترم باید برگه ای را به امضاء رسانده و تحویل نماینده کلاس دهند .

3- پس از امضای تمامی دانشجویان موضوع به شورای امتحانات دانشگاه داده می شود تا در صورت صلاحدید تغییر لازم را انجام دهند .

 

یادآور می شویم که دکتر حقی پور گفتند که با تغییر زمان امتحان مشکلی ندارند .

همچنین امتحانات سایر مراکز آموزش عالی نیز تا تاریخ 93/03/27  به اتمام می رسد .

و باز یادآور می شویم در هفته اول تیر ماه ماه مبارک رمضان نیز فرا میرسند که در این ماه مبارک نمی توان با گرما و درسها جنگید و امتحان داد .

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 718 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

نوروز خجسته باد

نوشته شده در جمعه 08 فروردين 1393 ساعت 10:39 توسط فرزاد حسینی

         

 با عرض سلام و تبریک سال جدید و با امید و آرزوی پیروزی و توفیقات بسیار در سال جدید و نیز سالی دور از بیماری و گرفتاری

اولین پست امسال را برای شما دوستان و همراهان همیشگی در سایت قرار می دهیم .

خوب چند خبر در مورد دروس و جزوات برایتان در سایت قرار می دهیم تا از اطلاعات کلی دور نمانید .

 

1- خرابی قسمت پورتال دانشجویان سایت دانشگاه :

 

   تقریباً از اواسط اسفند ماه سال گذشته مشکلی در قسمت پورتال دانشجویی سایت دانشگاه ( سیستم سیدا ) بوجود آمده

که هنوز بعد از گذشت چندین هفته مرتفع نگردیده است .

  امیدواریم مسولین دانشگاه این مشکل را برطرف کنند تا بتوانیم از نمره بیواینسترومنت باخبر شویم .

 

2- پروژه های درس DSP :

 

  در مورد پروژه های درس پردازش سیگنال دکتر حقی پور در جلسه آخر گفتند که پروژه های درس را انتخاب کرده و در سایت

( سایت خودمان - همین سایت ) در قسمت انجمن و در قسمت درس پردازش تصویر اسم پروژه و اسم اعضای گروه ( 2نفری ) را

نوشته و ثبت کنید که تا امروز کسی برای اینکار مراجعه نکرده است . باید تذکر دهیم که ننوشتن به معنای انتخاب نکردن پروژه

خواهد بود و احتمال انتخاب پروژه های سنگین توسط استاد هست . پس دوستان لطفاً به این نکته توجه داشته باشید . و نکته

دیگری که در مورد این درس باید بگوییم حل تمرینات می باشد که کتاب این درس هم در کتابخانه انجمن قرار داده شده است

برای راحتی شما عزیزان ( بعلاوه حل المسائل ) .

 

2- انجمن سایت :

 

    انجمن سایت نمی دانیم دیگر چگونه معرفی کنیم . اینجا جایی برای خرید و فروش نیست بلکه انجمنی است برای تبادل اطلاعات شما عزیزان . به طبع هر چه به پایان نامه نزدیک می شویم نیاز به هم فکری و نوشتن مقالات مشترک بیشتر می شود . از سوی دیگر بازار کار رشته ما باید به دستان ما درست و اصلاح شود . متاسفانه دوستان اصلاً توجهی به این موضوعات ندارند . حقیقتاً ما هم بی میل شدیم برای ادامه کار!

وقتی اینهمه تلاش می کنیم نمی خواهیم خدایی نکرده خودنمایی کنیم . این هم دست شماست . اگر واقعاً به فکر خود هستید بسم الله ! اگر هم نیستید به ما بگوئید کلاً جمع می کنیم !

 

3- جزوات دروس این ترم :

 

    جزوات دروس این ترم با مشقت و سختی تمام آماده می شود . از سویی تایپ ریاضی جزوات و از سویی تهیه و رسم شکل

ها کار را برای دوستان شما در سایت سخت کرده است . شاید فروش جزوات یا تایپ آنها از نظر شما به بنده یا مسول سایت

برمی گردد ، اما حقیقت این نیست و ما هم هزینه تایپ و رسم شکل را به کس دیگری می دهیم . از سوی دیگر می خواستیم

فروش جزوات را اینترنتی کنیم ولی بخاطر کم لطفی بعضی از دوستان که جزوات را کپی کرده و تکثیر کرده اند از گزاشتن فایل

جزوات در سایت منصرف شدیم . واقعاً جای تاسف دارد بعضی ها قانون ساده کپی رایت را که خیر ، قانون دوستی و نیز صدق

دوستی را رعایت نکرده و به دوستانشان نیش خند می زنند و آنها را اینچنین به ارزانی می فروشند . در حالی که پول تک تک

جزوات تایپ و پرینت شده برای همین امور به تایپیست و صفحه آرا و کپی کاران و تهیه کاغذ می رود .

به هر صورت دوستانی که تقاضای خرید جزوات را دارند از طریق سایت و یا ایمیل و اس ام اس به بنده اطلاع بدهند تا برای آنها جزوات را پرینت نموده در هفته های بعدی تقدیم کنیم . ( و باز هم تقاضای عاجزانه داریم که دوستان خواهشاً ( به قول مهران مدیری : تو رو جان عزیزترین کستان ) از کپی یا اهدای جزوات به دوستانتان جداً خودداری بفرمایید تا مشغول الضمه نباشید )

 

4- درس مدلسازی سیستم های بیولوژیکی :

 

   در مورد این درس هم طبق آخرین صحبت با دکتر سرباز ، قرار شد دوستان پروژه ها و سمینارهای خود را آماده کرده و برای

هفته اول بعد از تعطیلات برای ثبت به استاد  محترم تحویل نمایند .


 

                                                                                                    با سپاس و تبریک مجدد سال نو - مدیر سایت


 

 

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 772 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

پروژه های DSP

نوشته شده در شنبه 24 اسفند 1392 ساعت 9:0 توسط فرزاد حسینی

با توجه به صحبت های دیروز استاد لطفاً بصورت زیر اطلاعات خود را وارد کنید :

1- نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی اعضای گروه

2- موضوع انتخابی پروژه

3- پروژه ها بر اساس تاریخ حضور در قسمت درس DSP در انجمن قابل قبول است و زمان آن تا 93/1/15 می باشد .

 

برای رفتن به انجمن سایت بر روی لینک زیر یا کناری کلیک فرمایید .

 

http://bioelectronic.rozblog.com/Forum

 

 

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 751 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

نظر سنجی

»
کدام قسمت سایت بیشتر بدرد شما میخورد؟

[cb:general_list_title]

تعداد کل صفحات ( ) صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

درباره سایت

<-BlogPhotoLink->

به سایت مهندسی پزشکی تبریز خوش آمدید .

پيوندهاي روزانه

آرشيو

موضوعات سایت

برچسب ها

پيوندها

صفحات جانبي

امکانات سایت

  • کل بازدید : 57,072
  • بازدید امروز :18
  • بازدید دیروز : 0
  • بازدید این ماه : 18
  • بازدید ماه قبل : 23
  • تعداد نویسندگان : 8
  • تعداد کل پست ها : 28
  • :
  • :
bio,bioelectronic,biomedical,جزوات